Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sınavlarda Uyulacak Kurallar

17.11.2023

Değerli Öğrencilerimiz,

Fakültemiz Sınav Uygulama Yönergesinin sınavda uyulacak kurallara ilişkin maddeleri aşağıda yer almakta olup tüm öğrencilerimizin kurallara uyması gerekmektedir.

Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar

 Madde 18 - (1) Sınava giren öğrencilerin uyması gereken kurallar şunlardır:

(a) Sınavın ilk 15 dakikası ve son 5 dakikası içinde salondan çıkılamaz. Salondan çıkan öğrenci, yeniden salona girip sınava devam edemez.

(b) Sınavın başladığı 15 dakikadan sonra sınava girilemez.

(c) Oturma düzeninin sağlanmasında ve korunmasında sınav gözetmeni tarafından verilen talimat ve yapılan uyarılar dikkate alınır.

(d) Sınav yoklama tutanağı, tükenmez kalemle imzalanır.

(e) Sınav süresince sınav kâğıdı diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde muhafaza edilir.

(f) Sınavını bitiren öğrenci, belirlenen süreler haricinde sınav salonunda ve koridorda bekleyemez.

(g) Sınav sorumlusunun izin vermesi durumunda sınavda basit işlemler yapabilen hesap makinesi kullanabilir. Kullanılan makinede alfabetik tuş takımı ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren tuşlar bulunamaz.

(h) Sınav sorumlusu tarafından önceden belirlenen ve öğrencilere duyurulanlar hariç olmak üzere; kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları ile sınava girilemez.

(i) Sınav esnasında öğrencilerin cep telefonları kapalı durumda sıralarının üzerinde bulunmalıdır.

(j) Ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girilemez.

(k) Cevap ve soru kâğıdının üzerindeki gerekli isim, imza ve numara gibi bilgiler eksiksiz doldurulur.

(l) Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılır.

(m) Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak gibi eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Olay Tutanağı düzenlenir ve haklarında disiplin soruşturması başlatılır.

(n) Cevap ve soru kâğıdını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Olay Tutanağı  tutulur ve haklarında disiplin soruşturması başlatılır.

(o) Öğrenci Sınava Öğrenci Kimlik Belgesi ile gelmek zorundadır. Sınav başlamadan önce Öğrenci Kimlik Belgesi sıra üzerine bırakılır ve sınav boyunca sıra üzerinde bulundurulur.

(p) Derse ait sınavda cevaplama için verilen süreye dersi veren öğretim elemanınca sınav kâğıdında veya sözlü olarak bildirildiği şekli ile uyulur.

(q) Soru kâğıdında bir hata ya da eksiklik olması halinde sınav sorumlusuna ve gözetmenine bilgi verilir.

(r) Sınav sırasında kalem, silgi gibi araç-gereç paylaşımında bulunamazlar.

(s) Soru ve cevap kâğıdı, sınav bitiminde sınav gözetmenine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim edilir.