MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İç Kontrol Şeması

STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

1.1.2 Üst Yönetici Yazısı
1.2.1 Üst Yönetici Beklenti Yazısı
1.4.1 Faaliyet Raporları / Startejik Plan / Performans Programı Yayınlanması
1.5.1 Hizmet Envanteri / Hizmet Standartları Formu

STANDART 1.6.1 İşlem Süreçleri Etik Değerler ve Dürüstlük

1. Fakülte İş Akış Şeması
2. Fakülte Yönetim ve Planlama İş Akış Şeması
3. Fakülte Dekanlığı İş Akış Şeması

STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

2.1.1 Üniversitemizin Misyon ve Vizyonu
2.2.1 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Misyon ve Vizyonu

STANDART 2.2.2 Görev Dağılım Çizelgeleri

1 Fakülte Dekan Görev Dağılım Çizelgesi
2. Fakülte Dekan Yardımcısı Görev Dağılım Çizelgesi
3.Bölüm Başkanı Görev Dağılım Çizelgesi
4. Fakülte Sekreteri Görev Dağılım Çizelgesi
........................ Görev Dağılım Çizelgesi
6. Personel Listesi Formu

STANDART 2.2.3 Görev Yetki ve Sorumluluk Forumları

1. Fakülte Görev Tanımlar Formu
2. Fakülte Dekanlığı Görevleri
3.Fakülte Dekanın Görev Tanımı
4.Fakülte Dekan Yardımcısı Görev Tanımları
5.Bölüm Başkanlarının Ortak Görev Tanımları
6.Fakülte Sekreteri Görev Tanımı
7.Destek Hizmetleri Görevlisi Görev Tanımı
8.Yardımcı Hizmetler Görev Tanımı

STANDART 2.3.1 Görev Dağılımı Çizelgesi

2.3.1 Görev Dağılımı Çizelgesi

STANDART 2.5.1 Faaliyet Raporları

2.5.1 Faaliyet Raporları

STANDART 2.6.1.1 Hassas Görev Tespit Formu ve Prosedürleri

2.7.1.İş Takip Çizelgesi İŞ Takip programı

STANDART 3. Personel Yeterliliği ve Performansı

3.3.1 İhtiyaç Talep Yazısı
3.4.1 Atama İçin Gerekli Belgeler
3.6.1 Performans Kriterleri Listesi
3.6.2 Değerlendirme Raporu
3.7.1 Uygulanan Eğitim Programı
3.7.2 Başarı Belgesi

STANDART 4. Yetki Devri

4.1.3 Yetki Devri Listesi Formu
4.1.4 Yetki Devri Raporu Formu
4.4.1 Yetki Devri Formu
4.5.1 Yetki Devri Raporu

STANDART 5. Planlama ve Programlama

5.4.1 Periyodik İzleme ve Değerlendirme Raporu
5.4.2 Birim/İdari Faaliyet Raporlar
5.5.1 Birim Özel Hedefleri Dokümanı Duyuru
5.6.1 Belirlenecek Hedeflerin Listesi

STANDART 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri

7.1.1Kontrol Raporları
7.3.1 Sayım Döküm Cetveli
7.4.1 Fayda Maliyet Analiz Rapor

STANDART 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

8.1.1 Yazılı Prosedürler
8.2.1 Kalite El Kitabı Basılı Olarak Yayınlanması
8.3.1 Kalite El Kitabı Web ORtamında Yayınlanması

STANDART 9. Görevler ayrılığı

9.1.1 Görev Dağılım Listesi
9.2.1 Risk Analiz Sonuçları Görev Dağılım Listes
9.3.1 Kalite El Kitab

STANDART 10. Hiyerarşik kontroller

10.1.1 İş Akış Şemaları Paraf, İmza ve Onay
10.2.1 Sözlü veya Yazılı Talimatlar

STANDART 11. Faaliyetlerin sürekliliği

11.1.1 Görev Dağılım Listesi
11.2.1 Görevlendirme Yazıları
11.3.1 Hazırlanacak Rapor Görev Devri Formu

STANDART 13. Bilgi ve iletişim

13.2.1 Yönerge ve Mevzuat Web Ortamında Yayımlanması
13.3.1 Yönetim Bilgi Sistemi Raporu
13.4.1 Yetkilendirme Formları
13.5.1 Yazılım Programlar
13.6.1 Toplantı Tutanakları E-Mail İnternet Sitesi/Sayfaları Kitap-Broşür
13.7.1 Toplantı Tutanakları Şikâyet Linki Anket

STANDART 14.4.1 İş Takvimi

14.4.1 İş Takvimi
15.6.1 Arşivler

STANDART 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

16.2.1 İnceleme Raporları
16.3.1 Yönerge, Genelge

STANDART 17.2.1Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF)

17.2.1 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF